Wikimedia Eesti strateegia

These natural treatments are safe and do not have any harmful side effects. Dapoxetine is not recommended for patients tadalafil rezeptfrei Kontagora with known hypersensitivity to it. Economy has a .4 trillion debt, which is equivalent to more than a quarter of all its gross domestic product, more than four times what japan has at .3 trillion.

Your answer will not count toward the final score if it is identical. I had my blood work done a few https://trattoriaallelavagne.it/68132-map-74256/ months before i was diagnosed with breast cancer. Many people have been asking me, what the hell is going on in the media-tech industry and what exactly causes these companies to become so famous and are considered so strong companies?

Aluspõhimõtted ja väljakutsed

Me tahame, et inimestel oleks võimalikult hea ligipääs võimalikult heale teabele meid ümbritseva maailma kohta, sest me usume, et see aitab inimestel edukamalt hakkama saada.

Seega on meil vaja:

  • palju kvaliteetset teavet;
  • efektiivset viisi selle jagamiseks.

Meil on olemas vikitaristu, mille abil saame teavet koguda ja jagada. Sellest lähtuvalt meie väljakutsed:

  1. teadlikkus ja usaldus, sest kui vikiprojektidest ei teata või kui neid ei usaldata, siis me ei saa oma eesmärki täita, sest me ei jõua inimesteni;
  2. kaasamine ja koostöö, sest selline teabe kogus ei ole hallatav väikese hulga inimestega nagu ei suuda me ka ainult oma organisatsiooni siseselt efektiivselt lahendada kõiki ettetulevaid probleeme;
  3. sisu, selle kasulikkus ja kvaliteet, sest iga teabekild ei ole samaväärne ning meie ressursid on paratamatult piiratud ehk me suudame oma eesmärki paremini täita, kui prioritiseerime suuremaid ja kvaliteetsemaid andmekogumeid ning seda, mille järgi on suurem nõudlus; 
  4. Eesti riigi ja keeltega seotus, sest me tegutseme siin riigis ning saame ennekõike panustada kohalike teemadega ja meile tuttavates keeltes, aga samas on ka meie väga otseses huvis, et Eesti kohta oleks kõikjal maailmas teavet palju ning eesti ja võru keeled hästi edeneksid;
  5. taristu ja õigusruum, sest kõik eelnimetatu on siiski võimalik vaid seni, kuni vikitaristu jätkuvalt hästi toimib ning meie õigussüsteem lubab ja soodustab sellist jagamist. 

Visioon: Tahame näha ühiskonda, kus võimalikult suur osa selle liikmetest osaleb vabalt kättesaadava teabe jagamisel.

Missioon: Vikiprojektidest kujuneb keskne infrastruktuur, mille kaudu infot jagatakse.

Tule aita meil uutesse kõrgustesse jõuda!

Strateegilised sihid

Teadlikkus

Iga Eesti elanik on kursis vikiprojektide olemuse ja vaba kultuuri põhimõtetega. Eesti on vaba kultuuri ja teadmuse kants. Tõuseb nende inimeste protsent, kes on elus midagi avalikuks kasutuseks ja/või vaba litsentsi all avaldanud.

Usaldus

Inimesed usaldavad Vikipeediat ja ühisloomelisi koostöömudeleid. Teadmuse andmine avalikku kasutusse on tunnustatud praktika teadusasutuste ning teiste autoriteetide jaoks.

Kaasamine

Vaba kultuuri ja teadmuse huvilised on osalenud Wikimedia Eesti üritustel, artiklikonkurssidel, ekspeditsioonidel, korraldanud ise üritusi või aidanud levitada ning edendada meie eesmärke. Igal meie põhimõtete toetajal on oma isiklik Vikipeedia konto. Kõigil Eesti inimestel on isiklik kogemus vaba kultuuri levitamisel.

Taristu

Vikitaristu on arendatud viisil, mis toetab parimal võimalikul kombel informatsiooni kogumist ja jagamist. Taristu on kaasaegne ning pakub võimalusi edasiarendusteks infoühiskonna tulevikku silmas pidades hõlmates teadmuse esitamise viise andmetest multimeediani.

Sisu

Iga Eestis kirjutatud teadustöö, üliõpilastöö ja uurimistöö jätab jälje Vikipeediasse vähemalt ühe lause mahus. Sisu kogumine vikiprojektidesse toimub kasvavas tempos, eestikeelne Vikipeedia jõuab enam kui miljoni asjaliku artiklini. Entsüklopeedilise sisu all tunnustatakse ka meediafaile (pildid, videod, heliklipid jms) ning neid lisandub järjest enam vikikeskkondadesse.

Õigusruum

Eesti ja Euroopa õigusruum loob võimalused vaba teadmuse kogumiseks, jagamiseks ning täiendamiseks. Eesti on infoühiskonna esirinnas vaba kultuuri arengut soodustava seadusandluse piloteerijana.

Kasulikkus ja kvaliteet

Inimesed teavad, kuidas kontrollida teabe tõelevastavust ning koostada asjalikku teksti. Vikikeskkondades olev informatsioon on kõrge kvaliteediga. Vabalt jagatava teabe puhul pööratakse tähelepanu ka selle kasulikkusele.

Eesti keeled ja kultuurid

Eesti ja võru keel on elujõulised ning käivad kaasas maailma arengutega. Kõik oluline informatsioon on meile kättesaadav ka meie oma keeles. Vaba kultuur toetab soome-ugri keelte säilimist. Eestiga seotud vene, ukraina, saksa, inglise, hispaania, hiina jt keelte kõnelejad panustavad meie ühise teadmuse loomisse.

Eestiga seotus

Eesti kultuuri, ajaloo, teadmuse ja ühiskonnaga seotud vaba teave levib üle maailma, säilib tulevastele põlvedele kasutamiseks ning loob uut väärtust digitaalses tegelikkuses juba täna! Eestiga seotud kogukonnad üle maailma panustavad meie eesmärkide täitmisse!

Koostöö

Wikimedia Eesti teeb koostööd kõigi nende isikute ja organisatsioonidega Eestis, lähiriikides ja kogu maailmas, kes jagavad meie väärtusi ja nägemust tulevikust.

 

Prioriteedid

  1. Haridus, sest nii saame kõige lihtsamalt kaasta suurimat võimalikku inimeste hulka. Püüame viia vikiprojekte iga Eesti inimeseni, õpetada nende kasutamist ja nendesse panustamist ning selgitada nende olemust. Soovime edendada eesti- ja võrukeelse hariduse andmist ning kasvatada inimeste hulka, kes väärtustavad vabalt kättesaadavat kvaliteetset sisu ja on selle edenemisse ise panustanud.
  2. Multimeedia, sest see on kõige universaalsem, aga samas ka vähem tähelepanu saanud sisuloomevaldkond. Kogume kvaliteetset pildilist ainest, mis toetaks teaberuumi igakülgset arengut. Aitame kaasa Eestiga seotud teabe kogumisele mistahes vormis ning selle levikule kõigis maailma keeltes. Otsime uusi viise sisu eksponeerimiseks ja sisuloome toetamiseks.
  3. Toetus, et tagada vikiprojektide arengu jätkusuutlikus. Otsime aktiivselt võimalusi toetamaks Vikipeedia ja selle sõsarprojektide arengut. Sealhulgas seisame teabe vaba jagamist soodustava õigusruumi ning vikipedistide huvide eest, panustame vikitaristu arendamisse ning kaasame oma tegevustesse uusi inimesi ja organisatsioone.

 


Top